לרכישה באתר - הספר - לראות את האות בפרשה
רשימת נקודות האיסוף
הכשרת מאמנים אישיים בתודעה היהודית - לחצו כאן
להצטרפות לקהילה בפייסבוק - לחצו כאן

תקנון האתר

תנאי השימוש ותקנון האתר – התבונה דרך השם

כללי

 1. "התבונה דרך השם" מפעילה אתר אינטרנט com (להלן: “האתר) אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע ואפשרות רכישת מוצרים. האתר מאפשר למשתמשים לעשות שימושים נוספים, ובכלל זה לעיין, להעלות או להזין מידע או נתונים אודות המשתמש.
 2. השימוש באתר, לרבות קבלת מידע ושירותים באמצעות האתר, כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") אנא קראו את תנאי השימוש בקפידה. הגלישה באתר ועשיית כל שימוש בו או בשירותים שהוא מציע ייחשבו כהסכמתכם לתנאים אלה.
 3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסים לכל המינים כאחד.
 4. בתנאי השימוש, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו:
  מידע-כל מידע המוצג באתר, לרבות מידע טקסטואלי, תכנים, עדכונים, מאמרים, תיעוד, תוכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים, תווים, קבצים, טקסטים, תמונות, סרטונים, כתובות, קוד מחשב וקבצים.
 5. משתמש כל אדם או ישות משפטית אחרת אשר נכנס לאתר או גולש בו, וזאת בין אם השימוש הוא קבוע או מזדמן.
 6. מועדון חברים – מאגר לקוחות המונה משתמשים אשר בקשו להצטרף אליו על מנת לזכות להטבות המנויות בו.

המוצרים ואופן המכירות

 1. האתר מציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בכל שיטה ו/או דרך אחרת, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 'התבונה דרך השם'. מובהר בזאת כי 'התבונה דרך השם' רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
 2. לא תתאפשר מכירה סיטונאית באתר.
 3. המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים בחברה. בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר הרגיל המתפרסם באתר של המוצרים האמורים.
 4. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, 'התבונה דרך השם' תודיע לרוכש תוך 5 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה 'התבונה דרך השם' תודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.
 5. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצר עצמו ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.

 רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה

 1. רכישת מוצר באתר מותנית ברישום לאתר ובמסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה עליכם למסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס’ כרטיס אשראי, תוקף וכיוצ”ב וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף ההרשמה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל 'התבונה דרך השם' להבטיח את ביצוע הקניה.
 2. מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע 'התבונה דרך השם' בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות תנאי השימוש.
 3. ההזמנה תירשם במחשבי 'התבונה דרך השם'. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.
 4. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את 'התבונה דרך השם'. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של 'התבונה דרך השם', המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 5. רישום למועדון חברים – משתמש פרטי בלבד יהיה רשאי לבקש להרשם כחבר במועדון החברים של 'התבונה דרך השם' ולזכות להטבות השמורות למועדון החברים, קבלת דיוור בדבר הצעות מסחריות ומבצעים, מידע מגוון וכיוצ”ב.
 6. משתמש המבקש להרשם למועדון החברים מקבל על עצמו קבלת דיוור מסחרי כהגדרתו בדין ומוותר בזאת וויתור סופי ומוחלט בגין כל טענה ו/או תביעה כנגד 'התבונה דרך השם' ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 7. ל'תבונה דרך השם' הזכות המלאה למנוע הוספתו של משתמש למועדון החברים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא כל חובת הנמקה.

אחריות בגין המוצר

 1. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מהשירות המקובל.

השימוש באתר ובתוכנו

 1. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או מסירת פרטים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות אלו וכן כי הוא מסכים להוראות, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים מטה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בתום לב, ע”פ הוראות כל דין ובהתאם להוראות תנאי השימוש. בעצם כניסתו לאתר, מצהיר המשתמש כי הוא מתחייב להימנע מכל פגיעה שהיא ב'התבונה דרך השם' או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
 3. המשתמש מתחייב כי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של 'התבונה דרך השם' או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודיות רפואית, סודות מסחריים, סימני מסחר ופטנטים.
 4. הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי לעשות שימוש במידע לטובת צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר.
 5. המשתמש מתחייב, ליידע את 'התבונה דרך השם' באופן מידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים או בצדדים שלישיים ועל כל הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין או תנאי שימוש אלה.
 6. 'התבונה דרך השם' תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים, בכפוף לכל דין.

מדיניות פרטיות

כללי

 • 'התבונה דרך השם' מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת 'התבונה דרך השם' במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 • 'התבונה דרך השם' רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר.
 • שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 • כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

רישום והעברת מידע לחברה

 • חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי. במסגרת הפעילות באתר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להזדהות כחבר מועדון או לקוח, להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר וביניהם הזמנת מוצרים מספקי השירות (להלן “הליך הזיהוי”(.
 • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליכי ההזדהות המתבקשים באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש באתר ו/או לביצוע הזמנת מוצרים המוצעים בו.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, שימסור את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.
 • המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של 'התבונה דרך השם', המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 • האתר משתמש בעוגיות (להלן “Cookies “ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים לגולש פרסומות מותאמות אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי 'התבונה דרך השם'.
 • חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 • כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, ו'התבונה דרך השם' נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי 'התבונה דרך השם' או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן ו/או בבעל מקצוע מתאים.
 • 'התבונה דרך השם' עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
 • ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי 'התבונה דרך השם' מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, 'התבונה דרך השם' נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 • כל השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר מתבצע באופן מוצפן ומאובטח על ידי הספק ו/או באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית מטעמו ובאחריותו הבלעדית.

יצירת קשר בנושא פרטיות

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1841 ,הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר 'התבונה דרך השם' ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל 'התבונה דרך השם' באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.

הזכויות הקנייניות באתר

 1. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם ב'התבונה דרך השם' או מי מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכות במלואן ל'התבונה דרך השם'.
 2. התוכן והמידע באתר, לרבות תוכנה, קוד או חומרים אחרים וכן התשתית המשמשת להעברת התוכן והמידע הם בבעלותה הבלעדית של 'התבונה דרך השם'.
 3. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי באתר בלבד, ואינו רשאי לעשות כל שימוש מסחרי באתר או במידע.
 4. המשתמש מתחייב שלא לפרסם את המידע או חלק ממנו באינטרנט או במדיה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יבצע התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, ביחס למידע או בחלק ממנו.
 5. כל סימני המסחר המוזכרים באתר, לרבות סימני המסחר הרשומים, שמות מוצרים ושמות חברה או לוגו המוזכרים באתר הם רכושם הבלעדי של 'התבונה דרך השם'.
 6. המשתמש מתחייב שלא לשנות, להעתיק, לשכפל, למסור, להציג, לבצע, לשעתק, לפרסם, לתת רישיון, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או למכור בשנית כל מידע, תוכנה, מוצרים, או שירותים מהאתר. כן מתחייב לא לנטר או להעתיק כל תוכן או מידע מהאתר תוך שימוש בכל אמצעי אוטומטי או כל עיבוד ידני עבור כל מטרה, ללא קבלת אישורה של 'התבונה דרך השם' מראש ובכתב.

מדיניות ביטול עסקה

 1. "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" [ראה תקנון ביטול עסקה באתר]
 2. על-פי חוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול, לאחר שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 3. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת ספר שאריזתו המקורית נפתחה או שאין לו אריזה. משתמש הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה על ידי החזרת המוצר לידי 'התבונה דרך השם' והכל בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: "החוק").
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עסקה לרכישת מוצר אשר בוצע באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר והכל בהתאם להוראות החוק. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 5. על אף האמור לעיל, מוצר שנפתח ו/או נעשה בו שימוש ו/או לא נשמר ותוחזק בהתאם להוראות על גבי המוצר, לא ניתן להשבה ומשכך לא יתאפשר ביטול העסקה.
 6. אחריות
 7. השירותים והתכנים באתר זמינים כפי שהם (“As-Is”), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 'התבונה דרך השם' בגין תכונות של השירותים או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש. הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו, וכן הצפייה בתכנים המוצגים בו והסתמכות עליהם ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 8. 'התבונה דרך השם', נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש, ישיר או עקיף של המשתמש באתר, במידע או להסתמכות המשתמש עליו.
 9. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי 'התבונה דרך השם' או מי מטעמה לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 10. אין בפרסומים מקצועיים כלליים המוצגים באתר כדי להוות ייעוץ או חוות דעת ואין בהם משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית מקצועית מגורם מוסמך הנוגעת לנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש.
 11. 'התבונה דרך השם' לא תישא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר.
 12. 'התבונה דרך השם' אינה אחראית לתוכנם של אתרים אחרים המקושרים אל האתר או ממנו לרבות מידע המתפרסם באתרים אלה, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו.

סמכויות 'התבונה דרך השם' וזכויותיה

 1. 'התבונה דרך השם' רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר באופן זמני או קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.
 2. 'התבונה דרך השם' רשאית לשנות האתר מעת לעת לרבות מראהו, תוכנו, היקפו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו, זאת בלא הודעה מראש.
 3. 'התבונה דרך השם' רשאית, לפי שיקול דעתה, למנוע ממשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), או לבטל רישום של משתמש לאתר.
 4. 'התבונה דרך השם' אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים.
 5. 'התבונה דרך השם' רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים מכל סוג ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות בין מטעמה ובין מטעם צדדים שלישיים. המשתמש פוטר את 'התבונה דרך השם' מכל אחריות או חבות הקשורה או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמה של 'התבונה דרך השם'.

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

שונות

 1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין 'התבונה דרך השם'.
 2. ככל ותנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינן המשתמש לבין 'התבונה דרך השם' בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

התבונה דרך השם

מארז ספרים
"לראות את האות בפרשה"
בהטבה מיוחדת עכשיו

תורמת 10% בשבילכם מההכנסות למען החיילים